jurcio

83 teksty – auto­rem jest jur­cio.

***

prze­sad­nie wpędzam się w wir zdarzeń

tyl­ko myśl jak strumień,
z dźwiękiem blis­kiej ser­cu piosenki,
w rzekę prag­nień, pop­rzez toń snu przyb­liża

do,

to praw­da, bra­kuje zwyczaj­ne­go - co u Ciebie?
szmer spraw przyk­ry­wa - spot­kajmy się,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 lipca 2019, 18:52

***

w niezap­la­nowa­nej przy­godzie przepływu energii
wyklęty z ram cza­su sta­nowię o sobie
po­za gra­nica­mi men­talności, rozsądku, schematów,
nad­szedł dzień,

u drzwi zde­cydo­wanie stoję

niedo­wie­rza­nie w pojęciu Twoim 'tu i teraz',
w lip­co­we połud­nie cel osiąga kreac­ja rzeczywistości,
czy
 [...] — czytaj całość

wiersz • 29 czerwca 2019, 10:21

***

w świado­mym ludzkim życiu
umiejętność ro­zum­ne­go wy­boru zaśle­pia intuicję
doczes­ność zda­je się ważna,
po­nad od­kry­waniem tożsamości

a prze­cież jes­teśmy ga­lak­tyczny­mi stworzeniami

wspom­niałaś - 'dwa różne światy z nas',
a jed­nak łączy ten sam pier­wias­tek duszy
jeśli jes­tem aniołem
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2018, 18:33

***

w Twoich oczach po­jaśniała przyszłość,
ocze­kiwa­ny czas wy­pełnia oddech
in­ny świat niez­mien­nie absorbuje,
nie dzi­wię się, że co raz mniej mnie w nim,
ten po­zos­ta­wiony swo­je gra­nice ma

zaczy­tani w ser­cach podróżuje­my samotnie,
w skry­tości, pełnej spo­koju drogi

chwilą
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2017, 08:45

***

dzieli nas za­led­wie stru­mień życia,
świado­my, różny, a pi­sany nam

ten, który szep­tem wy­jawił Twoją obecność
na pia­szczys­tej plaży zielo­nej za­toki,
w obiek­ty­wie ser­ca szu­kałem Cię
prze­mie­rzając górskie szlaki,
gdzie w po­toku za­nurzałem twarz

od­po­wiedź zna­lazłem przy 'Del
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 lipca 2017, 01:52

***

zda­je się, że skoczyłem

po­zos­ta­wiając za sobą ska­lis­ty klif,
prze­mie­rzam oceany wspomnień
głębią świado­mych przeżyć,
ku gasnące­mu niebu płynę...

nie łat­wo opuścić wzburzo­ne wody,
piętno mi­nionych dni
możli­wie najszybciej,
chcę zniknąć za horyzontem

wnet słyszę sy­reni śpiew,
nasz znak umówiony
i perlą sie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 lipca 2017, 01:04

***

nie wiń mnie za brak optymizmu
i od­puść za obłędny pesymizm
to nie jest ko­lej­ny wiersz,
a codzien­na, wewnętrzna walka,
o od­ro­binę ukojenia...

blis­kość ser­ca da­rem jest,
przek­leństwem gryząca nieobecność
do­sadną poczułem pus­tkę, tutaj,
zos­tałem sam z profanum,
gdzie kar­ma dosięga,

nie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 lipca 2017, 09:03

***

na ryn­ku, w pro­mieniach gasnące­go dnia

cze­kam,

przy­niosłem garść pol­nych kwiatów,
biegłem co sił go­towy na spotkanie
wcześniej nie miałem okazji
wmówiłem so­bie, że zab­rakło cza­su i

po­daro­wałaś mi myśl
"bez łez zap­la­nowałam rozstanie"

wol­niej niż zwyk­le za­biło serce

gdybyś
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 czerwca 2017, 02:15

Bóg nie stworzył człowieka niemądrym,
lecz zdol­nym do od­kry­wania tożsamości,
ta zaś tkwi w miłości...
 

myśl • 22 czerwca 2017, 00:55

***

nie trze­ba mi Aniołów szukać
Az­ra­faela - de­kora­tora wszechświatów,
uz­dro­wiciela od zła - Rafaela,
siły Bo­ga - Gabriela,
dos­ko­nale mnie znają

tu, na Ziemi...
być, czy mieć?
wal­czące z sobą priorytety

kim jestem?

tu i te­raz, będąc wszys­tkim i niczym,
w czynach
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2017, 13:14

jurcio

... na krańcu świata, pełne diamentów myśli kopalnie, tam rodzą się wiersze... Tobie pisane...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

jurcio

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lipca 2019, 18:52jurcio do­dał no­wy tek­st ***

29 czerwca 2019, 14:22Spruta sko­men­to­wał tek­st ***

29 czerwca 2019, 10:21jurcio do­dał no­wy tek­st ***

6 czerwca 2018, 00:00Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

5 czerwca 2018, 18:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

5 czerwca 2018, 18:33jurcio do­dał no­wy tek­st ***

3 listopada 2017, 10:31I.Anna sko­men­to­wał tek­st ***

3 listopada 2017, 08:45jurcio do­dał no­wy tek­st ***

14 lipca 2017, 11:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2017, 11:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***