jurcio

74 teksty – auto­rem jest jur­cio.

***

nie trze­ba mi Aniołów szukać
Az­ra­faela - de­kora­tora wszechświatów,
uz­dro­wiciela od zła - Rafaela,
siły Bo­ga - Gabriela,
dos­ko­nale mnie znają

tu, na Ziemi...
być, czy mieć?
wal­czące z sobą priorytety

kim jestem?

tu i te­raz, będąc wszys­tkim i niczym,
w czynach
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2017, 11:14

***

gdy w pa­mięci ty­le chwil...

współis­tnienia mocą,
po­nad wy­miar rzeczy­wis­tości wyglądam
czując Twoją aurę wokół,
ser­cem, ser­ca pożądam

po­każ mi,

jak kochać Cię, jak tęsknić...,
kiedy nie do­sięgam Twoich dłoni,
kiedy in­ny zachód słońca
wpat­rzo­ny jest w blask Twych oczu...

opo­wiedz o snach
i los sprowokuj,
by pełnym zdarzeń stał się,
tu i teraz,

a bi­cie ser­ca, które znam,
ga­siło in­ne pragnienia...
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 marca 2017, 14:56

***

kroplą deszczu po szy­bie tęskno­ta spływa,
łzą wspomnienie...

z nadzieją o świ­cie, cze­kam na pro­mień słońca,
niech ser­ca dotknie!
zmieni oblicze...

szczęście?

kiedy w moich, Two­je dłonie,
kiedy od­dech Twój usłyszę

chcę wyz­nać miłość...
po prostu,
prawdą,

i zat­rzy­mać się na...

zaw­sze wspominałem,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2017, 01:47

***

ku pok­rze­pieniu serc,
po­nad podziałami,

świąty­nią poez­ji, "Kwadryga"

u progu
Euter­pe, Era­to, Kalliope,
Mel­po­mene, Polihymnia,

go­towe ot­worzyć wrota,
na wy­dar­te z głębi duszy,
w og­niu za­wiści i miłości,
w og­niu obłędu kute

słowo,

żywy por­tal świado­mych pragnień,
ka­mien­ny fun­da­ment wolności,
wro­ta in­tymności, poznania...

tu, na ka­mien­nym ołtarzu
poeta składa swe oblicze,
na wy­raz nies­ma­ku, zachwytu,
ser­ce oddaje

nad to,

niedos­ko­nałością niechęć pozostaje,
pył obojętności zam­knięty w klepsydrze
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2017, 08:53

***

na skra­ju snu

w godzi­nie kwadrans
w wie­czności doczesność
przepada

bez znaczenia...

bez­powrot­nie zapatrzony
wy­dar­ty z kalendarza
od­rzu­cam myśli - pod­pro­gowy gwałt

na skra­ju snu
rac­jo­nal­na świado­mość
podświado­mym prag­nieniom ulega

drżę...

bi­ciem ser­ca poruszony,
doświad­czam przyszłych zdarzeń

spełniam się...
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 marca 2017, 23:42

***

bez obiet­ni­cy jutra,

cała Ty…

zgu­biona wieczność
złożonych spraw,
w jed­nej myśli

głębia zielo­nych oczu,
w ulot­nych barwach
jesieni

kil­ka słów,
na krańcu świata
spon­ta­nicznie napisanych

w uścisku
niezap­la­nowa­na tęsknota

z Tobą, każda chwila
jest doskonała
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 listopada 2016, 20:07

***

wszecho­bec­na czysta
nieskończona
boska

pier­wotna energia

cząstka ciebie
poz­ba­wiona lęku
go­towa tworzyć rzeczywistość
od zawsze

doświad­cze­niem natury
miłość

Twój dar dla niej

otwórz umysł
we wszechistnieniu
ukojenie
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 września 2016, 22:04

***

wokół gwiazd,
gra­witacją snu sku­pionych myśli,

cała Ty…

w mgławi­cy oczu
przepadam
tu­nelem czar­nych źrenic,
w ta­lii ginący czas
niejed­nej nocy

nie pustką,
a pełnym zdarzeń
wszechświatem jesteś,
prócz ziem­skiego imienia
do­pełnieniem znaczenia,
pa­radok­sem przestrzeni
fi­zycznie niepojętej miłości

po­między światy podzielony,
zaczekam,
za­cis­kając w dłoni pył
Two­jej obecności…
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 września 2016, 22:41

***

po­nad rzeczywistością
fi­lar nadziei
tam na krawędzi skały siądę
zacze­kam na Ciebie

daw­no wiatr Twój szept wyciszył
ku słońcu wznoszą się krop­le rosy
perły myśli

co dzień wy­bieram Cię jak wtedy
gdy idąc ulicą wśród kamienic
obiet­nicą jut­ra były słowa "na zawsze"

dziś szczęśli­wości szu­kasz tam
do­pokąd los prowadzi

ser­ce nie sługa, wytrzyma
do pow­ro­tu niewiele się zmieni
naj­wyżej ko­lej­ny włos zabieli

pamiętaj...

niepa­mięć studzi uczucia
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 sierpnia 2016, 23:20

***

tak niewiele jest
tych chwil naj­lep­szych
w życie wpisanych,
a de­finic­ja szczęścia
wy­daje się prosta

tak niewiele mówi­my o sobie,
o życiu,
led­wo uzu­pełniamy to,
co nas dotyka

cel, dążenie, nie mają znaczenia
na­dal ok­reśla mnie - brak

pewności...

po­zos­tały czas
wy­pełniam oddechem,
wyz­by­wając się złudzeń
fałszujących rzeczywistość

wol­nością, myśl...
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 lipca 2016, 17:59

jurcio

... na krańcu świata, pełne diamentów myśli kopalnie, tam rodzą się wiersze... Tobie pisane...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jurcio

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 marca 2017, 15:45Salomon sko­men­to­wał tek­st ***

22 marca 2017, 06:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ***

13 marca 2017, 20:25zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st ***

26 listopada 2016, 23:55Cris sko­men­to­wał tek­st ***

23 września 2016, 19:01Cris sko­men­to­wał tek­st ***

21 września 2016, 13:06Cris sko­men­to­wał tek­st ***

16 września 2016, 19:43giulietka sko­men­to­wał tek­st ***

16 września 2016, 10:16onejka sko­men­to­wał tek­st ***

27 lipca 2016, 09:08Cris sko­men­to­wał tek­st ***

27 lipca 2016, 00:15książkoholiczka sko­men­to­wał tek­st ***