jurcio

81 tekstów – auto­rem jest jur­cio.

***

w świado­mym ludzkim życiu
umiejętność ro­zum­ne­go wy­boru zaśle­pia intuicję
doczes­ność zda­je się ważna,
po­nad od­kry­waniem tożsamości

a prze­cież jes­teśmy ga­lak­tyczny­mi stworzeniami

wspom­niałaś - 'dwa różne światy z nas',
a jed­nak łączy ten sam pier­wias­tek duszy
jeśli jes­tem aniołem
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2018, 16:33

***

w Twoich oczach po­jaśniała przyszłość,
ocze­kiwa­ny czas wy­pełnia oddech
in­ny świat niez­mien­nie absorbuje,
nie dzi­wię się, że co raz mniej mnie w nim,
ten po­zos­ta­wiony swo­je gra­nice ma

zaczy­tani w ser­cach podróżuje­my samotnie,
w skry­tości, pełnej spo­koju drogi

chwilą
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2017, 07:45

***

dzieli nas za­led­wie stru­mień życia,
świado­my, różny, a pi­sany nam

ten, który szep­tem wy­jawił Twoją obecność
na pia­szczys­tej plaży zielo­nej za­toki,
w obiek­ty­wie ser­ca szu­kałem Cię
prze­mie­rzając górskie szlaki,
gdzie w po­toku za­nurzałem twarz

od­po­wiedź zna­lazłem przy 'Del
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 lipca 2017, 23:52

***

zda­je się, że skoczyłem

po­zos­ta­wiając za sobą ska­lis­ty klif,
prze­mie­rzam oceany wspomnień
głębią świado­mych przeżyć,
ku gasnące­mu niebu płynę...

nie łat­wo opuścić wzburzo­ne wody,
piętno mi­nionych dni
możli­wie najszybciej,
chcę zniknąć za horyzontem

wnet słyszę sy­reni śpiew,
nasz znak umówiony
i perlą sie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lipca 2017, 23:04

***

nie wiń mnie za brak optymizmu
i od­puść za obłędny pesymizm
to nie jest ko­lej­ny wiersz,
a codzien­na, wewnętrzna walka,
o od­ro­binę ukojenia...

blis­kość ser­ca da­rem jest,
przek­leństwem gryząca nieobecność
do­sadną poczułem pus­tkę, tutaj,
zos­tałem sam z profanum,
gdzie kar­ma dosięga,

nie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 lipca 2017, 07:03

***

na ryn­ku, w pro­mieniach gasnące­go dnia

cze­kam,

przy­niosłem garść pol­nych kwiatów,
biegłem co sił go­towy na spotkanie
wcześniej nie miałem okazji
wmówiłem so­bie, że zab­rakło cza­su i

po­daro­wałaś mi myśl
"bez łez zap­la­nowałam rozstanie"

wol­niej niż zwyk­le za­biło serce

gdybyś
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 czerwca 2017, 00:15

Bóg nie stworzył człowieka niemądrym,
lecz zdol­nym do od­kry­wania tożsamości,
ta zaś tkwi w miłości...
 

myśl • 21 czerwca 2017, 22:55

***

nie trze­ba mi Aniołów szukać
Az­ra­faela - de­kora­tora wszechświatów,
uz­dro­wiciela od zła - Rafaela,
siły Bo­ga - Gabriela,
dos­ko­nale mnie znają

tu, na Ziemi...
być, czy mieć?
wal­czące z sobą priorytety

kim jestem?

tu i te­raz, będąc wszys­tkim i niczym,
w czynach
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2017, 11:14

***

gdy w pa­mięci ty­le chwil...

współis­tnienia mocą,
po­nad wy­miar rzeczy­wis­tości wyglądam
czując Twoją aurę wokół,
ser­cem, ser­ca pożądam

po­każ mi,

jak kochać Cię, jak tęsknić...,
kiedy nie do­sięgam Twoich dłoni,
kiedy in­ny zachód słońca
wpat­rzo­ny jest w blask Twych oczu...

opo­wiedz o snach
i los sprowokuj,
by pełnym zdarzeń stał się,
tu i teraz,

a bi­cie ser­ca, które znam,
ga­siło in­ne pragnienia...
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 marca 2017, 14:56

***

kroplą deszczu po szy­bie tęskno­ta spływa,
łzą wspomnienie...

z nadzieją o świ­cie, cze­kam na pro­mień słońca,
niech ser­ca dotknie!
zmieni oblicze...

szczęście?

kiedy w moich, Two­je dłonie,
kiedy od­dech Twój usłyszę

chcę wyz­nać miłość...
po prostu,
prawdą,

i zat­rzy­mać się na...

zaw­sze wspominałem,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2017, 01:47

jurcio

... na krańcu świata, pełne diamentów myśli kopalnie, tam rodzą się wiersze... Tobie pisane...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jurcio

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 czerwca 2018, 22:00Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

5 czerwca 2018, 16:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

5 czerwca 2018, 16:33jurcio do­dał no­wy tek­st ***

3 listopada 2017, 09:31I.Anna sko­men­to­wał tek­st ***

3 listopada 2017, 07:45jurcio do­dał no­wy tek­st ***

14 lipca 2017, 09:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2017, 09:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

30 czerwca 2017, 09:10Indygoo sko­men­to­wał tek­st ***

30 czerwca 2017, 01:53Salomon sko­men­to­wał tek­st ***

28 marca 2017, 15:45Salomon sko­men­to­wał tek­st ***